Arboriculture Coordinator / Cydlynydd Coedyddiaeth

North and Mid Wales Trunk Road Agent

vacanciesin.eu

Cydlynydd Coedyddiaeth / Arboriculture Coordinator

CYFLOG/ SALARY: PS4 (£43,421 – £45,441)

LLEOLIAD – un o’r swyddfeydd canlynol / LOCATIONS – one of the
following office locations
 

Bangor/Conwy/Halkyn/Llandrindod/Aberaeron/Newtown/Dolgellau

Bydd y Cydlynydd Coedyddiaeth yn gyfrifol am reoli’r coed, y coetiroedd a’r gwrychoedd ar y
rhwydwaith cefnffyrdd yn rhanbarthau Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn unol â gofynion
Llywodraeth Cymru, rheoli rhaglen o arolygon diogelwch coed (gan gynnwys archwiliadau coed ynn)
ar hyd cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn ogystal a rheoli agwedd gwaith y broses A154
(Deddf Priffyrdd 1980). Cydlynu’r rhaglen plannu a chynnal a chadw coed, gan gynnwys coed
stryd, bod yn gyfrifol am weithredu ac adolygu strategaeth diogelwch coed ACGChC a dogfennau
polisi’n ymwneud â choed yn y llawlyfr ystâd feddal ac amgylcheddol, yn ogystal a darparu
arbenigedd technegol ar gyfer y system rheoli diogelwch coed (Ezytreev ar hyn o bryd).

Gweithredu fel rheolwr llinell tîm o Swyddogion Coedyddiaeth ar draws Gogledd a Chanolbarth
Cymru, sefydlu, cydlynu a rheoli rhaglenni gwaith ar gyfer cynnal a chadw coed, coetiroedd,
gwrychoedd a stadau meddal cysylltiedig a wneir gan ddarparwyr gwasanaethau, ac rheoli
amrywiaeth o brosiectau er enghraifft gweithredu atebion sy’n seiliedig ar natur. Cefnogi Tîm
Amgylcheddol ACGChC i reoli ystâd feddal cefnffyrdd Llywodraeth Cymru a darparu cyngor neu
hyfforddiant cyffredinol ar goedyddiaeth a rheoli ystâd feddal i staff ACGChC, yn ogystal a
chysylltu â thimau gweithrediadau rhwydwaith gyda materion yn ymwneud â choed ar y rhwydwaith.

The Arboriculture Coordinator will be responsible for managing the trees, woodlands and
hedgerows on the trunk network in the North & Mid Wales regions in accordance with Welsh
Government requirements and legislation and standards, manage a programme of tree safety
surveys (including Ash dieback inspections) along the North and Mid Wales trunk road routes, as
well as manage the works aspect of the S154 process (Highways Act 1980). Coordinate the tree
planting and maintenance programme, including street trees, to be responsible for the
implementation and review of the NMWTRA tree safety strategy and tree related policy documents
within the soft estate and environmental manual, and provide technical specialism for the tree
safety management system (currently Ezytreev).

To line manage a team of Arboricultural Officers based across North and Mid Wales, establish,
co-ordinate and manage work programmes for the maintenance of trees, woodlands, hedgerows and
associated soft estate undertaken by service providers, and manage a range of projects for
example implementing nature-based solutions. To support the NMWTRA Environmental Team in the
management of the Welsh Government trunk road soft estate and to provide general advice or
training on arboriculture and soft estate management to NMWTRA staff, as well as liaise with
network operations teams with tree related matters on the network.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch â / If you have any specific
queries relating to the above post, please contact Hannah Jones 07901 510 657.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon / For this post,
the ability to communicate in English is essential.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076.
Application forms and further details available through Gwynedd Council website

www.gwynedd.gov.uk or by telephoning 01286
679076.

Dyddiad Cau / Closing Date: 10.00am, DYDD IAU, 22 Chwefror 2024 /
THURSDAY, 22 February 2024.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r
cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod
yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd / If you are successful to be short listed for an interview
you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need
to ensure that you check your E-MAIL regularly.

Find out more & apply

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.

Job Location