Assistant Countryside Ranger / Ceidwadwr Cynorthwyol Cefn Gwlad

Denbighshire County Council

vacanciesin.eu

Assistant Countryside Ranger – Career Pathway

Job reference: PCCS00004W3LWE
Location: Loggerheads
Salary: Grade 2 – 5, £20,812 – £25,878 per annum
Hours: 37 Per week (Working Week = Sunday to Thursday)
Fixed Term until 31/03/2024

This is an excellent opportunity to join our Countryside Ranger Career Pathway in order to gain
skills and experience in visitor management, landscape and conservation management across the
Clwydian Range and Dee Valley AONB.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of
applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to
reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing
date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing date: 30 May 2023

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh
Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms
received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form
submitted in English.


Ceidwadwr Cynorthwyol Cefn Gwlad – Llwybr Gyrfa

Cyfeirnod y swydd: PCCS00004W3LWE
Lleoliad: Llangollen
Cyflog: Gradd 2 – 5, £20,812 – £25,878 y flwyddyn
Oriau: 37 y wythnos (Wythnos Waith = Dydd Sul i Ddydd Iau)
Cyfnod Penodol tan 31/03/2024

Swydd Wag Allanol

Dyma gyfle rhagorol i ymuno â’n Llwybr Gyrfa Ceidwad Cefn Gwlad er mwyn datblygu sgiliau a
phrofiad mewn rheoli ymwelwyr, tirwedd a rheoli cadwraeth ar draws AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn
Dyfrdwy.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais,
cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn
gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech
gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 30 Mai 2023

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith
Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.
Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn
llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Find out more & apply

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.

Job Location