Habitats and Species Manager

Coetir Anian - Cambrian Wildwood

vacanciesin.eu

Location: Aberystwyth (Office) + Glaspwll, Machynlleth (Site). Hybrid working arrangement between office and
home possible.

Hours: Full-time, flexible working hours.

Coetir Anian (Cambrian Wildwood) is a small charity managing Bwlch Corog, a 142ha upland site
near Machynlleth, mid Wales, which we lease from the Woodland Trust. Our site includes ancient
semi-natural woodland and upland peat habitats. We have been restoring habitats on site since
2017 with the aim of improving biodiversity and carbon sequestration. We have achieved some
significant capital works including peatland restoration. We create opportunities for people to
connect with nature and learn about nature restoration, through our inspiring education and
wellbeing programmes. For more information see www.cambrianwildwood.org

Coetir Anian is seeking a Habitats and Species Manager to lead on nature restoration for the
charity. This new role will be responsible for site management at Bwlch Corog; monitoring of
habitats and wildlife; developing partnerships with neighbouring landowners; running volunteer
work days; and researching species restoration feasibility. This work will be mainly funded by
a grant from the Nature Networks Fund over the next two years.

This post requires a dynamic individual to manage a diverse range of activities, who is
prepared to work on site some of the time, and travel for meetings, talks and other events. A
passion for wildlife and nature restoration is essential, as are excellent skills in working
with people.

Please see the Job Description, Person Specification and Application Template attached at the bottom of the advert.

Application by completed application template and CV to [email protected]. Deadline 9 a.m. on Monday, 27th of March 2023. Likely interview date Wednesday, 29th March 2023.


Lleoliad: Aberystwyth (Swyddfa) + Glaspwll, Machynlleth (Safle). Trefniant gweithio hybrid rhwng y swyddfa
a’r cartref yn bosibl.

Oriau: Llawn amser. Oriau gwaith hyblyg.

Mae Coetir Anian (Cambrian Wildwood) yn rheoli safle 350 erw ger Machynlleth, mae’n adfer
cynefinoedd a rhywogaethau er mwyn sefydlu tirwedd wyllt, naturiol; ac yn ymgysylltu â phobl
trwy raglenni addysg a lles sy’n galluogi ystod eang o bobl i elwa o weithgareddau ar y safle,
gan dreulio amser ym myd natur a dysgu sgiliau amrywiol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.coetiranian.org

Mae Coetir Anian (Cambrian Wildwood) yn elusen fach sy’n rheoli Bwlch Corog, safle ucheldir
142ha ger Machynlleth, canolbarth Cymru, yr ydym yn ei brydlesu gan Coed Cadw. Mae ein safle yn
cynnwys coetir lled-naturiol hynafol a chynefinoedd mawn ucheldirol. Rydym wedi bod yn adfer
cynefinoedd ar y safle ers 2017 gyda’r nod o wella bioamrywiaeth a dal a storio carbon. Rydym
wedi cyflawni rhywfaint o waith cyfalaf sylweddol gan gynnwys adfer mawndiroedd. Rydym yn creu
cyfleoedd i bobl gysylltu â natur a dysgu am adfer natur, trwy ein rhaglenni addysg a lles
ysbrydoledig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.coetiranian.org

Mae Coetir Anian yn chwilio am Reolwr Cynefinoedd a Rhywogaethau i arwain ar adfer natur ar
gyfer yr elusen. Bydd y rôl newydd hon yn gyfrifol am reoli’r safle ym Mwlch Corog; monitro
cynefinoedd a bywyd gwyllt; datblygu partneriaethau gyda thirfeddianwyr cyfagos; rhedeg
diwrnodau gwaith gwirfoddolwyr; ac ymchwilio i ddichonoldeb adfer rhywogaethau. Bydd y gwaith
hwn yn cael ei ariannu’n bennaf gan grant o’r Gronfa Rhwydweithiau Natur dros y ddwy flynedd
nesaf.

Mae’r swydd hon yn gofyn am unigolyn deinamig i reoli ystod amrywiol o weithgareddau, sy’n
barod i weithio ar y safle rhywfaint o’r amser, a theithio ar gyfer cyfarfodydd, sgyrsiau a
digwyddiadau eraill. Mae angerdd dros fywyd gwyllt ac adfer natur yn hanfodol, yn ogystal â
sgiliau rhagorol wrth weithio gyda phobl.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad, Manyleb Person a Thempled Cais sydd ynghlwm ar waelod yr hysbyseb.
Cais trwy dempled cais wedi’i gwblhau a CV i [email protected]. Dyddiad cau 9 y.b. ar ddydd
Llun, 27ain o Fawrth 2023. Dyddiad cyfweliad tebygol Dydd Mercher, 29ain Mawrth 2023.

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.

Job Location